Regulamin

Regulamin spotkań z serii “Piwo Między Projektami”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Spotkanie zorganizowane o nazwie Piwo Między Projektami, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbywa się według harmonogramu wskazanego na stronie https://miedzyprojektami.pl/
2. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Indeed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
3.1. Organizator: Grupa Indeed Sp. z o.o., ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, NIP: 8943173362
3.2. b. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na wydarzenie wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://miedzyprojektami.pl/ i uiszczając opłatę za bilet w wysokości:
3.2.1. Wskazanej w na stronie edycji danej edycji spotkania
3.2.2. Na zaproszenie organizatorów nie ponosząc opłaty ale rejestrując się przez stronę internetową.
3.3. Ekspert sesji Round Tables – osoba prowadząca sesje warsztatowe
o nazwie Round Tables
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i regulaminie wydarzenia oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
3.5. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
3.6. Oficjalny serwis internetowy Wydarzenia znajduje się pod adresem: https://miedzyprojektami.pl/

§ 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu

1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest ukończenie 18 rż., organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku Uczestników podczas rejestracji na wydarzenie.
2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej wydarzenia https://miedzyprojektami.pl/ oraz uiszczenie opłaty za bilet.
3. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dodatkowych informacji niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
4. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do:
4.1. Wypełnienia formularza rejestracji,
4.2. Wniesienia opłaty za udział w Wydarzenia w wysokości i terminie wskazanym na stronie Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowej https://miedzyprojektami.pl/
4.3. Rejestracji do wybranej sesji warsztatowej Round Tables* za pomocą kodu i instrukcji przesłanej drogą mailową przez organizatora. *Dotyczy wszystkich uczestników dołączających do wydarzenia przed publikacją określonych tematów sesji warsztatowych Round Tables.
5. Uczestnik oświadcza, że w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających wzięcie udziału w wydarzeniu:
5.1. Nie jest wirusem SARS-COV-2;
5.2. Jest dobrej kondycji zdrowotnej nie zagrażającej innym uczestnikom.
5.3. W innym przypadku uczestnik powinien nie przychodzić na wydarzenie i skontaktować się z organizatorem w celu zwrotu wpłaty za bilet wraz z zaświadczeniem lekarskim.

§ 3. Sesje Round Tables

1. Sesje warsztatowe przeprowadzone pod okiem Eksperta sesji Round Tables
2. Sesja Round Tables trwa 2 lub 4 godziny w zależności od programu edycji danego wydarzenia.
2.1. Sesje prowadzone są w stałych grupach
2.2. Maksymalna ilość uczestników biorąca udział w sesji warsztatowej wynosi 8 osób
3. Wybór sesji Round Tables następuje podczas rejestracji na Wydarzenie
4. W przypadku braku zapisów na daną sesję Round Tables lub niewielkim zainteresowaniu uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia danej sesji Round Tables oraz przeniesienia zapisanych uczestników do pozostałych sesji Round Tables

§ 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas wydarzenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.
2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Wydarzenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Wydarzenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Wydarzenia mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem https://miedzyprojektami.pl/ oraz serwisach otwartych, zamkniętych
i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz LinkedIn zarówno przez Organizatora jak i współorganizatorów (partnerów) danej edycji Wydarzenia..

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Organizator Wydarzenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom bez ich wcześniejszej zgody.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, Ekspertem sesji Round Tables a Organizatorem Wydarzenia
4. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym Wydarzenia zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
w tym stworzenia listy Uczestników.
5. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.
6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wzięcia udziału w Wydarzeniu. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne
z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

§ 7 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwroty

1. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca wydarzenia, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.miedzyprojektami.pl Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.
2. W przypadku odwołania wydarzenia uczestnikowi zostanie zaoferowany zwrot kwoty zamówienia lub przeniesienie biletu na inną edycję wydarzenia.
3. Aby dokonać zwrotu Biletu, uczestnik zobowiązany jest do wysłania stosownej rezygnacji nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia na adres mailowy: kontakt@indeed.best.
4. W przypadku braku rejestracji uczestnika do określonej sesji warsztatowej Round Tables związanej z brakiem dostępnych miejsc organizator zwróci środki w terminie do 30 dni po uprzednim kontakcie mailowym ze strony uczestnika na adres mailowy: kontakt@indeed.best.
5. W przypadku braku rejestracji uczestnika do określonej sesji Round Tables uczestnik ma prawo zgłosić zwrot zakupionego biletu maksymalnie w terminie do 5-ciu dni od daty organizowanego wydarzenia.

§ 7. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@indeed.best.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Wydarzenie celem powiadamiania Uczestników Wydarzenia m.in. o zmianach programu Wydarzenia, Regulaminu oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Wydarzenia.
2. Uczestnik Wydarzenia potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3. Uczestnik Wydarzenia potwierdza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych podczas Wydarzenia, w zakresie jak w treści § 4. Regulaminu poprzez akceptację niniejszego regulaminu w czasie rejestracji na stronie wydarzenia
4. Osoby nietrzeźwe, zażywające lub będące pod wpływem środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz wstępu na teren wydarzenia będą usuwane w miejsca Wydarzenia
5. Na terenie całego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania wszelkich środków odurzających za wyjątkiem alkoholu udostępnionego przez Organizatora.
6. Za wszelkie szkody na mieniu w lokalizacji jak i w bezpośredniej okolicy oraz uszczerbek na zdrowiu spowodowane zachowaniem Uczestnika odpowiada sam Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z jego opublikowaniem, czyli przed rozpoczęciem sprzedaży biletów.